NIS 2

Smernica NIS 2 je legislatívny akt, ktorým sa stanovujú opatrenia na dosiahnutie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ. Zverte vašu cybersec problematiku do rúk VNETu. 

VNET Wholesale

Odpoveď na kyberbezpečnostné hrozby: Smernica NIS 2

V digitálnom svete sa kybernetické hrozby stávajú čoraz rafinovanejšími a predstavujú tak značné riziko pre podniky aj jednotlivcov. Nová Smernica (EÚ) 2022/2555, známa aj ako smernica NIS 2, sa snaží dosiahnuť vysokú úroveň kybernetickej bezpečnosti a zameriava sa na kľúčové odvetvia, ktoré sú kritické pre fungovanie spoločnosti. Zaujíma vás, čo presne NIS 2 znamená pre vás a vaše podnikanie? Prinášame vám prehľadného sprievodcu touto dôležitou legislatívou. Rozoberieme jej kľúčové body, dotknuté sektory a vysvetlíme, aké kroky je potrebné podniknúť na dosiahnutie súladu s novými pravidlami do termínu 17. októbra 2024. Tak ako v každej oblasti manažmentu vášho IT, VNET ponúka svoju expertízu na to aby sme vám pomohli splniť všetky zákonné požiadavky na súlad s NIS 2 a kyberbezpečnosťou vo vašej firme.

Čo je to smernica NIS 2?

Smernica NIS 2 je legislatívny akt, ktorým sa stanovujú opatrenia na dosiahnutie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ. Jej cieľom je zlepšiť existujúci rámec kybernetickej bezpečnosti zavedením prísnejších povinností pre firmy a organizácie v kritických odvetviach.

Aké sú kľúčové body smernice NIS 2?

 • Rozšírený rozsah pôsobnosti

  Smernica sa dotýka širšieho spektra sektorov a subjektov, čím posilňuje celkovú kybernetickú odolnosť. Povinnosti kybernetickej bezpečnosti sa tak po novom bude vzťahovať aj na firmy, ktoré doteraz nepodliehali regulácii.
 • Posilnená ochrana pred kybernetickými rizikami

  Zavádzajú sa prísnejšie opatrenia na riadenie kybernetických rizík. Podniky budú musieť implementovať a udržiavať adekvátne technické a organizačné riešenia na ochranu pred kybernetickými hrozbami.
 • Zavedenie bezpečnostných opatrení

  Prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry musia implementovať prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu svojich systémov a dát. To zahŕňa riadenie rizík, plány reakcie na incidenty, testovanie a audity.
 • Povinné hlásenie kybernetických incidentov

  Všetky subjekty spadajúce pod smernicu NIS 2 budú musieť hlásiť kybernetické incidenty príslušným orgánom. To je kľúčové pre včasnú identifikáciu hrozieb, koordináciu reakcie a zabránenie šíreniu kybernetických útokov.
 • Zriadenie národných tímov

  Každý členský štát musí zriadiť národný tím pre reakciu na kybernetické bezpečnostné incidenty (CSIRT). Tieto tímy budú koordinovať reakciu na kybernetické útoky a zdieľať informácie s ostatnými členskými štátmi.
 • Posilnená spolupráca na európskej úrovni

  Smernica kladie dôraz na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zahŕňa to výmenu informácií, vzájomnú pomoc pri riešení kybernetických incidentov a spoločný vývoj nástrojov a riešení na boj proti kybernetickým hrozbám.
 • Zníženie rizík v dlhodobom horizonte

  Investície do kybernetickej bezpečnosti v súlade so smernicou NIS 2 nie sú len krátkodobou povinnosťou, ale skôr základom pre znižovanie budúcich rizík a budovanie odolnosti voči kybernetickým hrozbám.

Na koho sa vzťahuje smernica NIS 2?

Smernica sa vzťahuje na širokú škálu subjektov a rozlišuje ich medzi dva typy kritickej infraštruktúry:

 • Subjekty zásadného významu

  Tieto subjekty, ako napríklad energetické spoločnosti, nemocnice a banky, poskytujú služby, ktoré by mali v prípade narušenia vážny dopad na fungovanie štátu, hospodárstva alebo spoločnosti. Z tohto dôvodu podliehajú prísnejším požiadavkám na kybernetickú bezpečnosť.

  Príklady

  Energetika

  Doprava

  Finančné trhy

  Zdravotná starostlivosť

  Vodné hospodárstvo

  Digitálna infraštruktúra a služby

  Verejná správa

  Vesmírny priemysel

 • Subjekty dôležitého významu

  Sem patria organizácie, ako napríklad poštové služby, odpadové hospodárstvo a výrobné firmy. Narušenie ich služieb by síce malo menší dopad, ale aj tak predstavuje riziko pre kybernetickú bezpečnosť. Preto aj tieto subjekty musia dodržiavať určité bezpečnostné opatrenia.

  Príklady

  Poštové a kuriérske služby

  Odpadové hospodárstvo

  Chemický priemysel

  Výrobný priemysel

Našli ste sa v jednej z dotknutých oblastí?

alebo nás kontaktujte emailom na nis2@vnet.eu

Aké sú povinnosti pre subjekty
zásadného a dôležitého významu?

Požiadavky na kybernetickú bezpečnosť sa pre tieto dva typy subjektov líšia.

Subjekty zásadného významu podliehajú prísnejším pravidlám kvôli potenciálne vážnemu dopadu narušenia ich služieb.

Povinnosti subjektov zásadného významu

 • Dodržiavanie všetkých požiadaviek smernice NIS 2.
 • Hlásenie všetkých bezpečnostných incidentov bez ohľadu na závažnosť.
 • Sledovanie varovaní Národného centra kybernetickej bezpečnosti (NCIB) a proaktívne reagovanie na hrozby.
 • Podliehanie dohľadu NCIB.
 • Uchovávanie dát a informácií sa musí spracovávať na serveroch v rámci daného regiónu.
 • Preverovanie kybernetickej bezpečnosti svojich kritických dodávateľov je povinné.

Povinnosti subjektov zásadného významu

 • Dodržiavanie vybraných požiadaviek smernice NIS 2.
 • Hlásenie iba bezpečnostných incidentov s významným vplyvom.
 • Sledovanie varovaní NCIS nie je povinné.
 • Podliehanie dohľadu certifikovaného inšpektora NUCIB.
 • Uchovávanie dát a informácií sa nemusí spracovávať na serveroch v rámci daného regiónu.
 • Preverovanie kybernetickej bezpečnosti svojich dodávateľov nie je povinné.

Výzvy smernice NIS 2

Hoci smernica NIS 2 prináša množstvo výhod, jej implementácia je

taktiež plná výziev a práve preto je dobré mať po ruke spoľahlivého partnera v podobe VNETu:

Povinnosti subjektov zásadného významu

 • Zložitosť implementácie

  Požiadavky smernice NIS 2 môžu byť pre firmy, najmä tie menšie s obmedzenými zdrojmi, náročné na pochopenie a implementáciu.
 • Náklady na implementáciu

  Dodržiavanie nových bezpečnostných opatrení si vyžaduje investície do technológií, personálu a odborného vzdelávania.
 • Nedostatok odborníkov

  Trh s kybernetickou bezpečnosťou trpí nedostatkom kvalifikovaných odborníkov. To môže pre firmy predstavovať problém pri implementácii a udržanie požadovaných bezpečnostných opatrení.
 • Potreba medzinárodnej spolupráce

  Úspech smernice NIS 2 závisí aj od efektívnej spolupráce medzi štátmi EÚ pri výmene informácií a koordinovanom riešení kybernetických hrozieb.

Benefity smernice NIS 2

Smernica NIS 2 prináša pre firmy rôznych veľkostí a sektorov do kybernetickej ochrany v EÚ aj rozsiahle benefity:

 • Ochrana citlivých informácií a systémov

  NIS 2 stanovuje prísne požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, čím pomáha firmám chrániť ich citlivé dáta a systémy pred kybernetickými útokmi.
 • Odolnosť voči hrozbám

  Implementáciou smernice NIS 2 firmy posilnia svoju odolnosť voči kybernetickým hrozbám a budú tak lepšie pripravené na zvládnutie a reagovanie na kybernetické útoky.
 • Dodržiavanie legislatívy

  NIS 2 definuje jasné požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, ktoré musia firmy splniť. Dodržiavaním týchto požiadaviek sa firmy vyhnú pokutám a sankciám za nesplnenie legislatívnych povinností.
 • Zlepšená reputácia

  Dodržiavanie smernice NIS 2 demonštruje záväzok firmy k ochrane dát a kybernetickej bezpečnosti, čím posilňuje jej reputáciu u zákazníkov, partnerov a investorov
 • Prevencia finančných strát

  Kybernetické útoky môžu firmám spôsobiť značné finančné straty v dôsledku narušenia prevádzky, krádeže dát a výkupného. Implementácia NIS 2 pomôže firmám predchádzať kybernetickým útokom a tým aj minimalizovať ich finančné dopady.
 • Podpora zo strany štátu

  Smernica NIS 2 prináša firmám aj podporu zo strany štátu vo forme prístupu k národným zdrojom a expertným poznatkom v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V prípade kybernetického incidentu tak firmy nebudú samy a budú môcť využiť pomoc štátnych orgánov.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti

  Dodržiavaním prísnych bezpečnostných opatrení smernice NIS 2 firmy získajú dôveru zákazníkov a partnerov, ktorí s nimi budú ochotnejšie zdieľať citlivé informácie.
 • Rovnosť podmienok

  Smernica NIS 2 prináša jednotný rámec kybernetickej bezpečnosti pre celú EÚ. To vytvára rovnaké podmienky pre podnikanie a eliminuje konkurenčnú výhodu pre firmy, ktoré doteraz nemuseli investovať do kybernetickej bezpečnosti.