SLA

People

SLA (Service level agreement) je zmluvný záväzok, ktorým definujeme kvalitu nami poskytovaných služieb. V prípade, ak dôjde k akejkoľvek poruche naše SLA vám garantuje nástup na servis do určitého počtu hodín. Presnú definíciu SLA pre jednotlivé služby môžete vidieť v nasledujúcej tabuľke.

VNET icon

Služba

Garantovaná dostupnosť služby

Výpočet dostupnosti

Doba nástupu na servis počas pracovnej doby

Doba nástupu na servis mimo pracovnej doby

Digital TV 95,000% mesačne 24 hod 24 hod
Internet 95,000% mesačne 24 hod 24 hod

Doplňujúce informácie k SLA:

  • Lehota pre nástup na servis v pracovnej a mimo pracovnej doby sa určuje podľa času nahlásenia poruchy v zmysle príslušných zmluvných podmienok pre daný typ služby.
  • Pracovná doba je v od pondelka do piatku, od 8:00 do 17:00 okrem štátnych sviatkov.
  • Pri službe VNET Serverhousing sa za poruchu v DC, ktoré je vybavené zdvojenými prívodmi energie a konektivity, považuje len výpadok oboch elektrických prívodov a oboch dátových konektivít.
  • Pri službe VNET Webhosting sa za poruchu nepovažuje hackerský útok na jednotlivú webovú stránku, pokiaľ je server ako celok funkčný.
  • Kolokáciou sa rozumejú služby dátového centra (DC) mimo sieťových služieb, a to elektrické napájanie, chladenie a dark fiber.
  • SLA pre služby VNET VoIP sa určujú podľa SLA využívaného internetového pripojenia. V prípade, že internetové pripojenie k službe VoIP nezabezpečuje spoločnosť VNET je SLA pre službu VoIP na úrovni 97%
  • Na doplnkovú službu IP KVM sa nevťahuje SLA pre housingové služby.
  • Na vandalizmus, stratu, odcudzenie a znečistenie sa nevťahuje SLA pre kamerový systém.
  • Mesačné SLA sa vypočítava na základe priemerného mesiaca 365/12 a ročné SLA sa vypočítava na základe štandardného roka 365 dni.
  • Vyššie uvedené podmienky sa nedotýkajú ustanovení príslušných zmlúv a Všeobecných podmienok spoločnosti VNET a.s. pre príslušný typ poskytovanej služby.