Finančný manažér

Miesto práce

Nám. hraničiarov 39, Bratislava

Pracovný pomer

Plný úväzok

Termín nástupu

Dohodou

Mzda (brutto)

2500 EUR/mesiac

od 2500 €/mesačne brutto (finálna ponuka je v závislosti od znalostí a skúseností kandidáta)

Aká bude náplň tvojej práce?

Na úvod niečo v krátkosti o nás: 
Vlastníme viac ako 200km optickej siete, ktorú neustále rozširujeme; spravujeme viac ako 500 prístupových bodov, retranzov a uzlov ako aj vlastníme 3 dátové centrá lokalizované v Bratislave. Našim krédom je neustále sa zlepšovať, zjednodušovať, automatizovať a prinášať nové, kvalitné služby, ktoré naplnia potreby klientov. 

Naše očakávania a Tvoja náplň práce:
 1. nastavenie a príprava pravidelných reportov podľa požiadaviek jednotlivých oddelení, návrh a zlepšovanie celkového finančného reportingu a jeho štruktúry vrátane forecastingu, príprava rozpočtov a odhadov
 2. príprava finančných podkladov pre strategické a operatívne rozhodnutia manažmentu; aktívna spolupráca pri nastavovaní stratégie spoločnosti
 3. postupné vybudovanie a optimalizácia controllingových nástrojov
 4. celková zodpovednosť, vedenie a organizácia účtovných a daňových povinností spoločnosti v súlade s platnou legislatívou
 5. zodpovednosť za koordináciu ročnej účtovnej uzávierky spoločnosti a mesačných závierok v spolupráci s hlavným účtovníkom
 6. kontinuálne zlepšovanie, zefektívňovanie a nastavovanie interných finančných procesov, internej kontroly a účtovníctva ako celok
 7. spolupráca na agende pôžičiek a úverov, komunikácie s bankami a reportovanie finančných výkazov, sledovanie dodržiavania úverových podmienok
 8. sledovanie cash flow, stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov vrátane signalizácie rizikových pohľadávok, dohľad na fakturáciou a oblasťou pohľadávok
 9. posudzovanie investičných zámerov, kontrola nákladovosti firmy, peňažných tokov, správnosti a včasného uhrádzania platieb
 10. vysvetlenie prípadných odchýlok vrátane analýzy tržieb, materiálová spotreba, mzdové náklady
 11. riadenie tímu finančného oddelenia, komunikácia a kooperácia s inými oddeleniami
 12. spolupráca s audítorom, s hlavným účtovníkom, s finančnými a daňovými orgánmi štátnej správy


Čo získaš u nás navyše?

VNET je spoločnosť s priateľskou atmosférou, ktorá Ti rýchlo prirastie k srdcu. Naša firemná kultúra je charakteristicky otvorená, pestrá, ohľaduplná voči životnému prostrediu, dynamická a samozrejme zábavná. Nepoznáme slová nefunguje to alebo nedá sa to - spoločne ako tím dosiahneme cieľ, náročné situácie prekonáme a tešíme sa z našich úspechov. 
Vieme Ti ponúknuť:

Tím ľudí, ktorý inšpiruje a
motivuje
Efektívna organizačná
štruktúra
Prácu prispôsobujeme
ľuďom, nie ľudí práci
 1. priestor na sebarealizáciu a aktívne sa spolupodieľať na zaujímavých projektoch
 2. priateľský kolektív s príjemnou pracovnou atmosférou
 3. príležitosť vzdelávania sa a rastu (vrátane výučby angličtiny na pracovisku)
 4. každý mesiac firemné raňajky a spoločné firemné akcie
 5. aktívne využitie práce z domova (home-office)
 6. zľavy na portfólio služieb spoločnosti, príspevok na šport/relax


Aké zručnosti budeš potrebovať?

Teší nás, že si prišiel až takmer na koniec inzerátu. Na záver pridávame už len niekoľko dôležitých osobnostných predpokladov, ktoré urobia z teba ideálneho člena nášho VNET tímu:

Čo urobiť, ak ťa ponuka zaujala?

Všetkým uchádzačom v mene VNETu ďakujeme za prejavený záujem – veľmi si to vážime. Na zaradenie do výberového procesu je potrebné poslať aktuálny životopis spolu s krátkym, ale výstižným, na mieru šitým motivačným textom. Po našom starostlivom posúdení a vyhodnotení životopisov (prípadne doplňujúcej dokumentácie) budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené kritéria na postup do ďalšieho kola - osobný pohovor. Ďakujeme za pochopenie.

Zaslaním životopisu dáva uchádzač výslovný súhlas spoločnosti VNET a.s. na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v životopise, a to pre účely zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti VNET a.s. a prípadné kontaktovanie za účelom osobného pohovoru. Tento súhlas udeľuje uchádzač spoločnosti VNET a.s. ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a Nariadení “GDPR” č. 2016/679. Súhlas môže uchádzač kedykoľvek odvolať, a to aj emailom na emailovú adresu: osobneudaje@vnet.sk. Ako dotknutá osoba má uchádzač práva uvedené v § 19 a nasl. Zákona (t.j. požadovať prístup k osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 Zákona). Osobné údaje nebude VNET a.s. odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebude ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a bude ich uchovávať maximálne po dobu šiestich mesiacov od prijatia životopisu.

Napíš mi na cv@vnet.eu (Zuzana Začková je moje meno) pokojne mi tykaj, aj tak si neskôr budeme tykať :-)

POSLAŤ ŽIVOTOPIS